JAPAN PROMOTION ZONE

Zone ::  Dazzle Zone - Promotion Zone 1
                Eden2 (2nd Floor) - Promotion Zone 2
Detail :: โซนที่นำเสนอสินค้าต่างๆของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงนำเสนอรายการทางสถานีโทรทัศน์ ที่จะมาโปรโมทรายการให้ชาวไทยได้รู้จักและกิจกรรมญี่ปุ่นต่างๆจากเหล่าบรรดาศิลปินญี่ปุ่นและไทย

JapanPromotionNEW